електронски игри на среќа

Среќни топчиња

Среќни топчиња е игра во која играчот избира 6 броеви од вкупно 48, при што во секоја игра се извлекуваат 35 броеви. Добивка се остварува кога ќе се погодат шест извлечени броеви. Износот на добивката се пресметува според тоа колку рано во извлекувањето играчот ги погодил сите шест броја на тикетот.

 • Погодени броеви
 • Збир на првите 5 извлечени броеви, поголем или помал од 122,5
 • Првиот извлечен број, поголем или помал од 24,5
 • Првиот извлечен број, парен или непарен
 • Боја на првото извлечено топче
 • Во целата игра дали има повеќе парни или непарни броеви
 • Најчесто извлечена боја
 • Последниот извлечен број, поголем или помал од 24,5
 • Последниот извлечен број, парен или непарен
 • Боја на последното извлечено топче
 • Број на првото извлечено топче
 • Број на последното извлечено топче
 • Број на првото или последното извлечено топче
 • Неизвлечен број

РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВЛЕКУВАЊА

доги кено

Доги Кено е бројчана игра со извлекување на низа од шест броеви од групата броеви од 1 (еден) до 6 (шест) во подредена низа, при што е важен и редоследот на извлекување.

 • Точно погоден првоизвлечен број (прво место)
 • Точно погоден второизвлечен број (второ место)
 • Точно погоден третоизвлечен број (трето место)
 • Точно погодени првоизвлечен и второизвлечен број (прво и второ место)
 • Избраниот број ќе биде на прво или второ место
 • Избраниот број ќе беде меѓу првите три места
 • Двојна шанса
 • Избраниот број нема да биде победник
 • Избраниот број нема да биде второ место
 • Избраниот број нема да биде трето место
 • Точно погодени кои броеви не се првоизвлечен и второизвлечен (не прво и не второ место)
 • Точно погодени кои броеви не се првоизвлечен, второизвлечен и третоизвлечен (не прво, не второ и не трето место)
 • Не e двојна шанса
 • Победник ќе биде бројот 1,2,3 или бројот 4,5,6
 • Првоизвлечениот број ќе биде парен/непарен број
 • Збирот на првите два броја ќе биде под/над 7.5
 • Збирот на првите три броја ќе биде под/над 10.5
 • Двојна шанса прв/втор
 • Точен редослед на првите три извлечени броеви

РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВЛЕКУВАЊА

иГРИТЕ НА СРЕЌА СЕ ЗАБРАНЕТИ
ЗА ЛИЦА ПОМЛАДИ ОД 18 ГОДИНИ

Друштво за приредување на игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија – КАСИНОС АУСТРИА ДОО Скопје.

Локација и работно време

Премиум бизнис центар, бул. Киро Глигоров бр. 2 кат 2, Скопје, Република Северна Македонија