Огласи

Тековни огласи за набавка

Оглас Предмет на набавката Краен рок
14810/2022

Набавка на репрезентативни материјали за маркетинг цели

Преземи:

27.09.2022

Јавни повици за деловна соработка

Предмет на јавниот повик Отворен до

Отворен повик број 2/2022 за доставување на понуди за ЗАКУП НА МЕДИУМСКИ ПРОСТОР во електронските медиуми - РАДИО СТАНИЦИ

Преземи:

13.12.2022

иГРИТЕ НА СРЕЌА СЕ ЗАБРАНЕТИ
ЗА ЛИЦА ПОМЛАДИ ОД 18 ГОДИНИ

Друштво за приредување на игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија – КАСИНОС АУСТРИА ДОО Скопје.

Локација и работно време

Премиум бизнис центар, бул. Киро Глигоров бр. 2 кат 2, Скопје, Република Северна Македонија